Informacja administratora danych osobowych

W związku z usługami świadczonymi przez podmiot leczniczy INDEXMEDICA prowadzony przez Spółkę Indexmedica Sp. z o.o. i pozyskiwaniem danych osobowym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również „RODO”), uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Indexmedica sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czapińskiego 2, kod pocztowy: 30 – 048 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr: 0000577405, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6772392753 ponadto informujemy że:

 1. Mając na uwadze szczególną kategorię przetwarzanych danych osobowych, został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod nr tel.: 516 028 533 lub pod adresem e-mail: rodo@indexmedica.com
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • umówienia wizyty,
  • prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym w celu udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na informowaniu o zmianie danych kontaktowych, adresowych, przesyłaniu informacji okolicznościowych oraz w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, w celu wykonywania usług marketingowych produktów i usług oferowanych przez Administratora.
 3. Odbiorcą przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, tj. w szczególności przedstawicielom ustawowym pacjenta lub osobom upoważnionym, a także podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli oraz innym podmiotom upoważnionym do sprawowania kontroli i nadzoru nad prowadzoną działalnością leczniczą, a także uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów i innym podmiotom wskazanym w ww. przepisie, przy czym dokumentacja medyczna jest udostępniana wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych celów.
  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym należącym do grupy kapitałowej, do której należy administrator danych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.